Bilaterálne nádory testis

flag

Klin Onkol 1991; 4(5): 149-152.

Souhrn: V retrospektívnej štúdii autoři analyzujú súbor 9 pacientov (1,8%) s bilaterálnymi nádormi testis z celkového počtu 495 pacientov, ktorých liečili v rokoch 1977-1991. K manifestácii nádoru v kontralaterálnom testis došlo v priemere 68 mesiacov (rozpátie 3 mesiace až 13,5 roka) od orchiektómie pre prvý nádor. Simultánny výskyt bilaterálnych nádorov bol u jedného pacienta, u 8 pacientov došlo k následnému, sukcesívnemu vzniku nádoru v kontralaterálnom testis. Autoři v štúdii poukazujú na variabilitu histologických typov nádorov v oboch testes, na význam detekcie intratubulárnej neoplázie pre včasnú diagnostiku a liečbu nádoru v kontralaterálnom testis a na fertilitu pacientov po prvej orchiektómii. Zdórazňujú individuálny liečebný postup vzhladom na predchádzajúcu liečbu pre prvý nádor, potřebu hormonálně) substitúcie a možnosť implantácie protéz semenníkov po bilaterálně) orchiektómii.