Správa z medzinárodnej konferencie ICCCR

flag

Klin Onkol 1991; 4(5): 156-157.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Medzinárodná rada pre koordináciu výskumu zhubných nádorov (International Council for Coordinating Cancer Research - ICCCR), založená v roku 1985, usporiadala a zároveň i sponzorovala v spolupráci s inými organizáciami a ústavmi v Europe a USA celý rad významných medzinárodných kongresov a sympozií. Spoločným menovatelom týchto podujatí bola vysoká aktuálnost a odbornost poskytovaných informácií; daná adekvátnou selekciou pozvaných prednášatelov, ako i vytvorenie vhodného prostredia pre koncipovanie širších; medzinárodných výskumných projektov.