Portkatetr v intraarteriálni chemoterapii primárních a metastatických nádorů jater

flag

Klin Onkol 1992; 5(1): 20-24.

Souhrn: U 23 nemocných s primárním nebo metastatickým nádorem jater byl zaveden portkatetr do a.hepatica a opakovaně aplikována kontinuální intraarteriální infúze (CHAI) fluorovaných pyrimidinů. Z technického hlediska sledujeme průběh terapie a přínos portkatetru ve srovnání s běžně užívaným katetrem Seldingerovým. Průměrná doba funkce portkatetru je 4,5 měsíce. Průběh terapie je komplikován převážně okluzemi, zřejmě trombotického původu, které často vedou ke ztrátě funkce katetru. Portkatetr přináší ve srovnání se Seldingerovým katetrem při kontinuální intraarteriální chemoterapii z klinického i ekonomického hlediska nesporné výhody, zejména umožněním ambulantní léčby. Výhody lze plněji využít při zajištění dostupnosti portkatetru na operačních sálech a zejména při prodloužení doby jeho funkčnosti, což je zřejmě otázkou jeho kvalifikované a důsledné údržby.