Využití flow cytrometrie v hematologické onkologii

flag

Klin Onkol 1992; 5(1): 25-26.

Souhrn: Využití flow cytometrie v hematologické onkologii. V článku jsou shrnuty možnosti využiti flow cytometrie hematologické onkologie. Jsou popsány možnosti prohloubení diagnostiky akutních leukémi9, chronických leukémií, myelodysplastického syndromu a maligních lymfomů pomocí této metody. Pozornost je věnována také DNA analýze, která bude pro diagnostiku hematologických malignit značným přínosem. Flow cytometrie umožní monitorování buněčné kinetiky, redukce maligních buněk, reziduálního onemocnění, účinků léků a lékové resistence, sledování protoonkogenů a imunologické charakteristiky.