Zhodnocení výsledků trombocytaferéz na separátoru haemonetics V 50

flag

Klin Onkol 1992; 5(2): 50-53.

V práci autoři shrnují své první zkušenosti s přípravou trombokoncentrátů na separátoru krevních elementů Haemonetics V50, předkládají výsledky z 45 provedených trombocytaferéz. Při porovnání poklesu krevních destiček u dárce po separaci zjistili při statistickém zpracování t-testem pokles trombocytů o 26 x 109/litr na 1% hladině významnosti, maximální pokles zaznamenali o 100 x 109/litr. Neprokázali závislost výtěžnosti koncentrátu krevních destiček na výchozím počtu trombocytů dárce. U příjemce zjistili při statistickém zpracování vzestup trombocytů po 12 hodinách od aplikace destičkového koncentrátu o 19 X 109/litr na 1% hladině významnosti. Ve 36 hodině po aplikaci prokázali ještě minimální statisticky významný rozdíl vzestupu krevních destiček na 1% hladině významnosti. Hmotnost trombokoncetrátu se pohybovala v rozmezí 270—380 gramů, příměs leukocytů byla 0,6—2 x 109/ /litr. Pro zjištěný pokles krevních destiček u dárce po separaci požadují u něj výchozí hodnoty trombocytů > 200 x 109/litr.