Závislost výskytu vzdálených metastáz na obsahu jaderné DNA u karcinomu čípku děložního

flag

Klin Onkol 1993; 6(1): 10-12.

Souhrn: V souboru 55 pacientek léčených zářením pro dlaždicobuněčný karcinom čípku děložního stadia Ib - IIIb (FIGO) jsme studovali závislost výskytu vzdálených metastáz na obsahu jaderné DNA stanovené pomocí flow cytometrie. Nádory s jasně diploidním obsahem DNA, s výjimkou objemných nádorů III. klinického stadia,netvořily vzdálené metastázy, zatímco u nádorů s nediploidním obsahem DNA byly vzdálené metastázy prokázány častěji. Závislost byla statisticky významná ve stadiu II (p = 0,015) a v podsouboru tvořeném sloučením stadií I a II (p = = 0,005). V celém souboru nabyla závislost hraniční významnosti (p = 0,069) a ve stadiu I byla závislost nevýznamná (p = 0,221), avšak trendy byly zřetelné. Ve III. klinickém stadiu jsme závislost nenašli.