Histopatologický grading Hodkinovej choroby

flag

Klin Onkol 1993; 6(3): 80-74.

Súhrn: Prof. Bennett navrhol nový histopatologický grading Hodgkinovej choroby, ktorý bol predložený na diskusiu a overenie jeho reproducibility. Tento návrh vychádza z klasickej Ryeskej klasifikácie a dodržiava jej základné principy. Nevyhnutným predpokladom pre aplikáciu nového gradingu je presná diagnóza a diferenciálna diagnóza Hodgkinovej choroby, ako aj precízna subtypizačná analýza NS typu na podtyp NS 1 (s nízkym stupňom malignity) a podtyp NS 2 (s vysokým stupňom malignity). Uvedená analýza dovoluje stanoviť tri stupne malignity Hodgkinovej choroby - G 1, G 2 a G 3. Stupeň G 1 tvorí LP typ a podtyp NS 1 (G 1 = LP + NS 1), stupeň G 2 pozostáva z NS 2 podtypu a MC typu (G 2 = NS 2 + MC), a stupeň G 3 predstavuje LD typ Hodgkinovej choroby. Oprávnenosť tohoto prístupu je analyzovaná v súbore 86 pacientov a korelovaná s ich prežívaním. Rozdelenie súboru je nasledovné: 29 prípadov (34 %) - G 1, 46 prípadov (53 %) - G 2, a 11 prípadov (13 %) - G 3. Rozdiely v prežívaní pacientov v G 1, G 2 a G 3 sú navzájom štatisticky signifikantné (P < 0,01).
Výsledky našej štúdie podporujú predbežné návrhy prof. Bennetta a klinickú relevantnosť novonavrhovaného histopatologického gradingu Hodgkinovej choroby.