Stanovení frekvence prekursorů aloreaktivních cytotoxických T lymfocytů metodou limitního zředění

flag

Klin Onkol 1993; 6(5): 142-145.

Souhrn: Předtransplantační vyšetření frekvence prekursorů aloreaktivních cytotoxických T lymfocytů (CTLp) u dvojic nepříbuzných jedinců shodných v HLA je v současné době považováno za jedno z kritérií výběru vhodného dárce pro transplantaci kostní dřeně.
Frekvence aloreaktivních CTLp u lidí byla stanovována u lymfocytů periferní krve pomocí metody limitního zředění. U různých párů nepříbuzných jedinců existuje velká variabilita ve frekvencích CTLp. Její hodnoty se u dvojic nepříbuzných jedinců a sourozenců odlišných v HLA pohybovaly v rozmezí od 1: 10869 do 1: 78740. U tří ze čtyř testovaných kombinací nepříbuzných jedinců shodných v HLA na základě konvenční serotypziace a negativity ve smíšené lymfocytární kultuře MLC byly nalezeny rovněž vysoce pozitivní hodnoty frekvence CTLp (1:13157 až 1 : 22222). Ve srovnání s tím se hodnoty frekvence CTLp u dvojic HLA identických sourozenců pohybovaly v rozmezí od 1: 322580 do 1: 1721170. Tyto výsledky ukazují, že
1. cytotoxické T buněčné klony, vznikající při kultivaci buněk dvou jedinců, jsou specificky aktivované aloantigeny hlavního histokompatibilitního systému HLA a produkty non-HLA lokusů se na jejich vzniku pravděpodobně nepodílejí a
2. konvenční metody, používané pro testování shody v HLA nejsou u kombinací nepříbuzných jedinců postačující. Stanovení frekvence CTLp je tudíž metodou, pomocí které lze u kombinací nepříbuzných jedinců shodných v HLA na základě konvenční typizace odhalit rozdíl v hlavním histokompatibilitním systému.
V jediném případě alogenní transplantace kostní dřeně od nepříbuzného dárce shodného v HLA na základě standardní typizace, po které došlo k rozvoji silné GVHD, byla retrospektivně nalezena vysoká frekvence aloreaktivních CTLp.