Carboplatin -prehľad klinickej účinnosti a toxicity

flag

Klin Onkol 1994; 7(2): 40-44.

Souhrn:
Karboplatina v každom prípade vzhľadom k neprekrývajúcej sa toxicite a snáď nekompletnej skríženej rezistencii s cisplatinou dovoluje väčšiu flexibilitu liečby. Výhody a nevýhody CBDCA sú v tab. 7.
V porovnaní s cisplatinou dáva ekvivalentné výsledky u ovariálneho karcinómu, malobunkového i nemalobunkového karcinómu pľúc, u priaznivejších podskupín testi-kulárnych nádorov a u nádorov hlavy a krku (tab. 8).
V budúcnosti je potrebné overiť jej efektivnosť v adjuvantnom a neoadjuvantnom usporiadaní, zistiť jej účinnost u hematologických malignit a v praxi dokázat vyššiu efektívnosť vysokodávkovanej karboplatiny s autológnou transplantáciou kostnej drene za podpory hematopoetických rastových faktorov.