Rádioterapia nádorov hlavy a krku

flag

Klin Onkol 1994; 7(3): 73-81.

Súhrn: Autori podávajú prehľad súčasných poznatkov a názorov na postavenie chemoterapie v kombinácii s metódami lokoregionálnej liečby s dôrazom na rádioterapiu v rôznej sekvencii týchto liečebných modalit. Analyzujú zásady predliečebnej stratifikácie chorých, principy chirurgickej liečby a rádioterapie primárneho nádora a regionálnych lymfatických uzlín krku. Osobitnú pozornost venujú dozáži rádioterapie, frakcionačným schémam, zásadám quality assurance, tolerančných dávok pre kritické normálne orgány a tkanivá v závislosti na ožarovacom objeme a tiež akútnym a neskorým následkom liečby žiarenim. Poukazujú na výhody a nevýhody predoperačnej a postoperačnej rádioterapie. Rozoberajú principy sekvenčnej a konkomitantnej chemorádioterapie v neoadjuvantnom a adjuvantnom usporiadaní. Autori poukazujú na zvýšené riziko xerostómie a hypotyreózy pri konvenčnej frakcionácii a hyperfrakcionácii. Zdôrazňujú význam důsledného sledovania chorých po liečbe z hľadiska včasného odkrývania recidív a indukovaných primárnych nádorov. Naznačujú novšie prístupy k diagnostike a optimalizácii kombinovanej liečby nádorov hlavy a krku.