Radioterapia karcinomu močového mechúra

flag

Klin Onkol 1994; 7(4): 99-107.

Napriek viacerým otvoreným otázkam možno azda stanovit určitú stratégiu a taktiku liečby karcinómov močového mechúra v závislosti na známych stratifikačných znakoch. TUR, parciálna cystektómia a intravezikálna chemoterapia sú vhodné u ochorení s nízkým klinickým štádiom a G-kódom. Predoperačná RT plus plánovaná cystektómia je štandardnou liečbou u tumorov s vysokým G-kódom, hlboko invazívnych T3a, T3b nádorov. 5 rokov přežívá přibližne 65% pacientov. Důležitým pozitívnym prognostickým faktorom je downstaging vzorky pri cystektómii. 85% chorých bez reziduálneho nádora vo vzorke přežíva 5 rokov. Cystektómia je však mutilujúca procedura. Oprávněná je preto snaha zachovat funkciu močového mechúra pri dlhodobom bezrelapsovom přežívaní. U tumora s priemerom <5 cm dáva intersticiálny implant a externá RT výsledky porovnatelné s predoparačnou RT a plánovanou cystektómiou. Iným prístupom u pacientov s hlboko invazívnymi tumormi je definitívna RT a starostlivý follow-up. U chorých bez recidívy do 6-tich mesiacov bez dalšej liečby 5 rokov přežíva 56% pacientov. U chorých s reziduálnym nádorom je možná salvage cystektómia; po nej 5 rokov přežíva 40% chorých. Sľubným doplnkom predoperačnej RT a chirurgickej liečby je konkomitantná chemoterapia cisplatinou, alebo 5-fluorouracilom formou kontinuálnej venóznej infúzie. Táto konkomitantná rádiochemoterapia viedla k 83% kompletných remisií. Domnievame sa, že optimalizácia kombinovanej rádiochemoterapie využívajúca súčasný stav poznania dovoluje v mnohých prípadoch menšiu radikalitu chirurgickej intervencie, teda zachovanie močového mechúra a sexuálnej funkcie bez ujmy na bezrelapsovom přežívaní. Je teda čoraz reálnejšie dosiahnutie cieľa, t.j. dlhodobého bezrelapsového prežívanía a dobrej kvality života po kombinovanej liečbe.