Časování operace karcinomu prsu v rámci menstruačního cyklu

flag

Klin Onkol 1995; 8(02): 49-51.

Souhrn: Premenopauzální pacientky operované pro karcinom prsu v luteálnf fázi menstruačního cyklu mají patrně statisticky nižší riziko rekurence onemocnění a delší celkové přežití, než nemocné operované ve fázi folikulární. Tento vztah je podle lite rárních údajů patrný pouze u případů s pozitivitou axilárních uzlin. Důvody této souvislosti nejsou dosud přesně známy. Předpokládají se rozdíly v působeni růstových faktorů, aktivitě NK buněk a makrofágů a změny v adhezivitě nádorových buněk během měnících se hormonálních poměrů během cyklu. Srovnali jsme výsledky kvantitativního stanovení hormonálních receptorů nádorů, jejich DNA ploiditu a proliferační aktivitu stanovené DNA flow cytometrií u 19 operovaných ve folikulární a 19 v luteální fázi cyklu, aniž jsme nalezli statisticky významný rozdíl. Vliv fáze cyklu na léčebné výsledky operovaných pacientek s karcinomem prsu není tedy patrně v souvislosti s proUferační aktivitou nebo citlivostí primárního nádoru k hormonální stimulaci. Než bude jasno o mechanismu tohoto diskrétního vztahu a možnostech jeho ovlivnění, je s ohledem na publikované práce jistě bezpečnější provádět operace karcinomu prsu u premeopauzálních žen v luteální fázi cyklu.