Přehled techniky pro detekci aptetických buněk

flag

Klin Onkol 1995; 8(5): 135-139.

Souhrn:
Protinádorová léčba způsobuje perturbaci buněčného metabolismu nebo specifické poškození buněk vedoucí k programo-vavné smrti buněk apoptózou. Po spuštění mechanismu apoptózy dochází v buňkách ke kondenzaci chromatinu a shlukování tělísek při membráně. Biochemickou charakteristikou apoptotických buněk je samonatrávení dvoušroubovice molekuly DNA mezi nukleosomy vedoucí k tvorbě oligonukleosomálních fragmentů. Apoptotické buňky lze detekovat mikroskopicky, zjištěním fragmentace DNA, značením zlomů šroubovice DNA a různými flow cytometrickými metodami. Různé způsoby detekce apotóz jsou v článku diskutovány ve vztahu ke klinickému využití.