Naše první zkušenosti s použitím thymostimulinu (TP-1 Serono) u pacientů se zhoubnými nádory

flag

Klin Onkol 1995; 8(6): 168-171.

Souhrn: Autoři popisují první zkušenosti s adjuvantní léčbou TP-1 Serono (thymostimulinem) u pacientů se zhoubnými nádory. Vyhnodnocují klinický efekt v souvislosti se změnami hodnot lymfocytárních subpopulací CD4+ a CD8+ u 16 pacientů v různých stadiích zhoubných nádorů po ukončení nebo v průběhu klasické protinádorové léčby (chirurgická léčba, radioterapie, chemoterapie). Efekt léčby byl rozdílný podle toho, zda pacienti odpovídali na podání thymostimulinu zvýšením počtu lymfocytů T. Pacienti s těžkým deficitem lymfocytů T, kteří nereagovali na podání základní kúry thymostimulinu, měli špatnou prognózu a umírali do 1 roku od zahájení sledování. Autoři zdůrazňují, že pokud má být léčba thymostimulinem efektivní, je užitečné u pacientů podrobujících se radiační a cytostatické léčbě monitorovat hodnoty buněčné imunity (absol. počty lymfocytů CD4+ a CD8+) a léčbu thymostimulinem zahajovat co nejdříve, pokud nedochází dostatečně rychle k jejich spontánní restauraci.