Liečba pokročilých štádií a relapsov germinatívnych nádorov testis

flag

Klin Onkol 1995; 8(Zvláštní číslo): 12-16.

Súhrn: Autor diskutuje prínos primárnej chemoterapie v II.C, III. a IV. klinickom štádiu nádorov testis, najmä po zavedení cisplatiny do praxe. Optimálna liečebná stratégia nie je stanovená. Významná je postchemoterapeutická chirurgia (získanie materiálu na histologické vyšetrenie a posúdenie nutnosti ďalšej liečby - pri perzistencii reziduálneho vitálneho nádoru). Známa je tendencia deliť pacientov na skupinu s ´dobrou prognózou´, kde minimalizovat' liečbu s cielom nevystavovat' ich zbytočnej toxicitě a na skupinu so ´zlou prognózou´ (chemorezistencia na základnu schému chemoterapie, časté a skoré relapsy), kde použiť vysokodávkovanú chemoterapiu s myeloprotektívnym režimom. U seminómov v pokročilých štádiách sa indikuje primárná chemoterapia, kde kľúčovým liekom je v súčasnosti karboplatina.