Predhovor - terapia urologických nádorov (od nádeji k realitě)

flag

Klin Onkol 1995; 8(Zvláštní číslo): 3.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Problémy chemoterapie zhubných nádorov, jej úspechov i úskalí, hľadanie nových ciest sa zretelne premietajú aj do urologických malignít. Metastazujúce testikulárne nádory, ešte před troma desaťročiami považované za nevyliečitelné, sa v súčasnej dobe vyliečia pri optimálnej chemoterapii u viac ako 70 % pacientov. Asi 30 % chorých, ktorí nedosiahnu kompletnú remisiu po primárnej chemoterapii alebo relapsujú, sa dostane po záchrannej chemoterapii do druhej dlhodobej kompletnej remisie. Zo zvyšných pacientov sa niektorých podarí zachránit' vysokodávkovanou chemoterapiou s transplantáciou kmenových buniek. Nemožno zabúdať na výraznú rádiosenzitivitu a rádiokurabilitu seminómov s regionálnym šířením.