recenze: Postižení plic u imunokompromitovaných nemocných

flag

Klin Onkol 1996; 9(1): 39.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A VYUŽITÍ BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE
J. MAYER, J. SKŘIČKOVÁ, J. VORLÍČEK (IDVPZ, Brno, 1995 ISBN 80-7013-199-3)
Autoři sáhli k problematice, která - ačkoliv velmi aktuální - je u nás opomíjena. Důvodem je zřejmě komplikovanost a komplexnost problému, jehož zpracování vyžaduje náročnou týmovou spolupráci kliniků různých profesí na jedné straně a iniciativních laboratorních pracovníků na straně druhé. Ne vždy a ne všude jsou akceptovány aktivní diagnostické pneumologické postupy dříve považované za agresivní, většině laboratoří ještě stále chybí potřebná vybavení umožňující realizovat náročnější diagnostické metody. Výsledkem těchto nesnází pak je empirická terapie plicních nemocí u imunokompromitovaných pacientů, což nepřináší očekávané léčebné výsledky. V úvodu publikace autoři nastiňují diferenciální diagnostiku plicních nemocí u imunukompromitovaných pacientů se zvláštním zřetelem na pacienty hematologické. Z praktického důvodu dělí pneumopatie na infekční a neinfekční. Infekce je možné očekávat nejrůznějšího druhu, od virových přes bakteriální, mykobakteriální až po parazitární. Z neinfekčních komplikací jsou zdůrazněny plicní hemoragie, nádorová postižení, různé druhy plicních edémů a ARDS. Důležitá jsou i iatrogenní postižení po požití léků, léčbě kyslíkem atd. Velmi cenné jsou kapitoly o bronchoskopickém vyšetřování a jeho moderních aspektech. Lze ocenit uvedení nových postupů premedikace, monitorování, bioptických technik i vlastního provedení, bronchoskopie včetně rozboru možných komplikací. Důležité místo je věnováno vlastní bronchoalveolární laváži. Jde o nejrozsáhlejší práci v naší literatuře o daném téma tu, které je jedním z nosných v současné pneumologii. Metoda je přesvědčivě prezentována jako bezpečné vyšetření s všestranným přínosem pro získání přesných informací o stavu dýchacího systému u imunokompromitovaných nemocných. Získané informace mají zásadní význam pro strategii cílené terapie. Srozumitelnou formou je podán souhrn cytologických, imunologických a biochemických možností zpracování bronchoalveolární tekutiny. Za nesmírně hodnotné bude považovat čtenář kapitoly o diagnostice oportunních infekcí. Autoři věnují prostor především infekcím cytomegalovirem, Pneumocystis carrinii a mykobakteriózám. Z uvedených údajů budou vycházet lékaři různých oborů ve svých požadavcích na skutečně diagnosticky přínosnou bronchoalveolární laváž. Tyto postupy se uplatní nejen u hematologických onemocnění, ale u všech sekundárních imunodeficitů v oborech pneumologie, vnitřního lékařství, onkologie a infekčního lékařství. Některé kapitoly usnadní i orientaci v infekčních komplikacích u nemocných po transplantaci plic. Kniha obsahuje rozsáhlé množství poznatků, které jsou logicky uspořádány a jsou vhodné pro rychlé vyhledání informací o kterémkoliv z diskutovaných problémů. Úspěšně realizovaná publikace vyplnila citelnou mezeru v naší odborné literatuře. V. Kolek