Primární radioterapie nádorů hrtanu - výsledky retrospektivní studie souboru 190 pacientů

flag

Klin Onkol 1996; 9(2): 48-52.

Souhrn: Léčebné výsledky kurativních metod u nádorů hrtanu, tj. radioterapie a chirurgie, jsou v nižších stadiích onemocnění srovnatelné. Signifikantní rozdíl mezi oběma metodami léčby - ve prospěch radioterapie -je v otázce zachování hlasu a jeho kvality po léčbě. Určení optimálního frakcionačního schématu radioterapie je nejvýznamnější otázkou oboru radioterapie od jejího vzniku. V práci jsou uvedeny léčebné výsledky 190 pacientů s diagnostikovaným spinocelulárním karcinomem hltanu, kteří byli léčeni radioterapií v letech 1981 až 1986. Pacienti byli nerandomizovaně rozděleni do dvou skupin - sk. A - Co60,64 Gy v 32 frakcích, sk. B - Co60,64 Gy v 64 frakcích (2x denně 1,0 Gy). Mezi oběma metodami nebyl signifikantní rozdíl v celkových léčebných výsledcích. Přežívání všech pacientů bez příznaků nemoci 5 let činí 55 %, 7 let přežívá celkem 36 % nemocných. 5 let bez příznaků lokální či regionální recidivy přežívá 49 % pacientů, 7 let celkově 33 % nemocných.