Klin Onkol 1996; 9(3): 87-90.

Souhrn: V souboru 92 solidních dětských tumorů byl analyzován vzájemný vztah amplifikace a exprese onkogegů N-MYC, ERB A, ERB B, N-RAS a Shb Southernovou a northernovou hybridizací. Frekvence amplifikací a overexpresí korelovala s pokročilými klinickými stadii onemocnění, zejména u neuroblastomů, rhabdomyosarkomů a ganglioneuroblastomů. Nejčastější alternací byla amplifikace a overexprese onkogenu N-MYC. V žádné nádorové tkáni nebyla detekována amplifikace N-RAS, ve 3 případech však byla prokázána overexprese. V žádném vzorku hepatoblastomů a hepatocelulárních karcinomů nebyla nalezena alternace sledovaných onkogenů. Stanovení overexprese onkogenů poskytuje patrně přesnější prognostické informace ve srovnání s průkazem samotné amplifikace.