lnterleukin-6, tumor-nekrotizující faktor a jejich solubilní receptory u Bence-Jonesovy nefropatie - možná úloha v patogenezi a význam stanovení pro prognózu renální insuficience

flag

Klin Onkol 1996; 9(4): 126-129.

Souhrn: Bence-Jonesova nefropatie patří k obávaným komplikacím mnohočetného myelomu (MM), přesný mechanismus jejího vzniku však zůstává neobjasněn. Výsledky experimentálních studií poukazují na možnou roli cytokinů v patogenezi tohoto typu renálního postižení. Vyšetřili jsme plazmatické hladiny interleukinu-6 (IL-6), tumor-nekrotizující faktoru alfa (TNF-alfa) a jejich solubilních receptorů u 49 nemocných s diagnózou plazmocytomu, převážně MM. Signifikantně vyšší hladiny IL-6 jsme prokázali u pacientů s ire-verzibilní renální insuficiencí a/nebo selháním ledvin (skupina A, medián 13,3 pg/ml, rozmezí 3,6-33,3) ve srovnání s nemocnými s reverzibilní poruchou (skupina B, medián 3,1, rozmezí 1, 8-38,4) (p<0, 01) a pacienty s normální funkcí ledvin (skupina C, medián 2,3, rozmezí 0,97-7,41) (p<0, 01). Významný rozdíl byl nalezen i mezi skupinami B a C (p<0,05). Analýza rozptylu trojného třídění prokázala, že vztah mezi IL-6 a přítomností reverzibilní a ireverzibilní renální insuficience byl vysoce staticky významný (p<0,001), zatímco závislost na fázi MM byla v našem souboru méně významná (p<0,05) a rozdíly mezi jednotlivými klinickými stadii MM byly statisticky insignifikantní. Rozdíly hladin solubilního receptorů pro IL-6 (sIL-6R) mezi skupinami nemocných s ireverzibilní a reverzibilní nedostatečností ledvin jsme nezaznamenali, naopak signifikantně nižší hodnoty jsme nalezli u pacientů se zachovalou funkcí ledvin oproti těmto skupinám (skupina C vs. A-p<0,01, V vs. B -p<0,05). Hodnoty TNF-alfa se ve všech skupinách významně nelišily, rozdíly jsme však prokázali v případě solubilního receptorů TNF typu II (A vs. B a B vs. C, p<0,05).

Z výsledků naší studie vyplývá, že cytokiny, zejména IL-6 spolu s SIL-6R, mohou hrát významnou úlohu v rozvoji renální insuficience u MM či dalších monoklonálních gamapatií. Stanovení hladin IL-6 pak může mít význam pro prognózu nedostatečnosti ledvin těchto pacientů.