Novinky v kardioprolektivní léčbě. Toronto, Kanada 19.-22. 6.1996

flag

Klin Onkol 1996; 9(5): 162.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 18.6.-23.6.1996 jsem se zúčastnil mezinárodní konference na téma ´Supportive Care in Cancer´, která se konala v Torontě v Kanadě. V tomto sdělení se chci zaměřit na problematiku kardioprotektivity protinádorové léčby, která je v poslední době vzhledem ke zveřejněným výsledkům prospektivních pediatrických studií opět v popředí zájmu. Problematice kardiotoxicity antracyklinů byl věnován blok přednášek a dvě posterová sdělení.
J. J. Lohkin (USA) se zamýšlel v obecné rovině nad přínosem kontinuálního podávání chemoterapeutik a spíše nastínil další doposud nezodpovězené otázky. Poukázal na skutečnost, že III. fáze klinické studie srovnávající bolusovou a infuzní aplikaci cytostatika byla provedena prakticky jen u 5-fiuorouracilu a prokázala podstatné snížení toxicity (včetně kardiotoxicity). Obdobné výsledky byly dosaženy u kontinuálního podávání antracyklinů.
Superiorní postavení infuzní aplikace není zatím u většiny cytostatik potvrzeno.