In vitro graft versus host disease prediktivní test pro alogenní transplantace hematopoetických buněk u dětí - metoda modelu kožního explantátu

flag

Klin Onkol 1997; 10(6): 180-183.

Akutní forma nemoci štěpu proti hostiteli (GvHD) je jednou ze závažných komplikací alogenní transplatace hematopoetických buněk podílející se významně na morbiditě a mortalitě pacientů.
Jelikož je zřejmé, že HLA identita dárce není zárukou prevence GvHD, zaměřili jsme se na vypracování a využití nové metodiky predikce GvHD - metody modelu kožního explantátu.

Metoda modelu kožního explantátu využívá respondérských lymfocytů dárce senzibilizovaných mononukleárními buňkami pacienta in vitro ve směsné lymfocytární kultuře (MLC), které jsou následně inkubovány s kožním explantátem pacienta. Histopatologické změny v kožním explantátu jsou následně vyhodnocovány podle standardní Lernerovy klasifikace akutní GvHD.

V našem souboru jsme v rámci předtransplantačního vyšetření vyšetřili doposud celkem 12 párů (6 HLA identičtí sourozenci, 2 HLA haploidentičtí příbuzní, 4 nepříbuzné páry). Hlavním cílem bylo predikovat výskyt a stupeň závažnosti potransplantační akutní GvHD (stupeň 1-4) za účelem A.výběru vhodného dárce, B. zvolení optimální GvHD profylaxe a C. zahájení včasné léčby GvHD.

Pouze 2 děti z 12 vyšetřených měly predikci v kožním explatátu negativní (GvHD≤1). Pět dětí ze šesti, kterým byl podán HLA identický sourozenecký štěp, mělo predikci v kožním explatátu pozitivní (GvHD≥2). Doposud jsme nezaznamenali žádný falešně negativní výsledek.