Klin Onkol 1998; 11(2): 55-59.

Souhrn:  Práce přináší retrospektivní analýzu terapeutických výsledků stotřiceti pacientek s karcinomem endometria. které byly adjuvantně či primárně léčeny zářením na Klinice radioterapie a onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové v době od ledna 1989 do prosince 1993. Celkové 5leté přežiíi u FIGO stádii I, II a III činilo 68 %, 60 %. respektive 46 %. Všechny ženy ve stadiu IV zemřely do tří let od stanovení diagnózy. Charakter relapsů, ať už lokálních nebo systémových, je uveden podrobněji a výsledky jsou porovnávány s údaji publikovanými v literatuře. Na hormonální léčbu odpovědělo 37.8 % pacientek s relapsem. Bylo zjištěno, že FIGO stadium (I vs. III a I nebo II vs. IV). grading tumoru (I a II vs. III) a operabilita (hyste rektomie + adjuvantní ozáření vs. samostatná aktinoterapie), jsou významnými prognostickými ukazateli pokud jde o 5leté přežití. Výskyt mírných a středně závažných pozdních komplikací po ozáření (LENT/SOMA stupeň I a II) byl překvapivé nízký (2.3%). Těžké pozdní změny jsme nezaznamenali.