Vyšetření mediastina u nemocných s maligním lymfomem- využití tří zobrazovacícm metod: počítačové tomografie, galliové scintigrafie, magnetické rezonance. První výsledky.

flag

Klin Onkol 1998; 11(4): 127-130.

Souhrn: Východisko:  Radiologické metody neumožňují u maligních lymfomů odlišení aktivního onemocnění od fibrózní či nekrotické tkáně. Toto rozlišení má zásadní význam při úvahách o kvalitě remise a o eventuálním dalším terapeutickém postupu. Typ studie a soubor: Naše práce shrnuje první výsledky retrospektivní studie, která porovnává zobrazeni mediastina třemi metodami. Vyšetřeno bylo 27 nemocných s maligním lymfomem.

Metody a výsledky:  Od počátku roku 1997 jsme vyšetřovali nemocné s postižením mediastina současně třemi zobrazovacími metodami - počítačovou tomografií, galliovou scintigrafií a magnetickou rezonancí. Vyšetření byla provedena celkem 35krát u 27 nemocných. Před započetím léčby byl Ga-scan pozitivní ve všech 7 případech a magnetická rezonance vykazovala v jednom případě negativitu. V průběhu léčby byla vyšetření provedena u 2 nemocných a po jejím ukončení u 26 nemocných -13krát byl nález NMR a Ga-scanu shodný, 6krát jsme zaznamenali pozitivu NMR při negativním Ga-scanu a 7krát negativiu NMR při pozitivním Ga-scanu.

Závěr:  Pro posouzení výpovědní hodnoty jednotlivých vyšetřovacích metod bude nutné dlouhodobé sledování souboru nemocných.