Klin Onkol 1998; 11(5): 158-160.

Souhrn: Autoři popisují svoje zkušenosti s chirurgickou léčbou karcinomu kardie u 92 nemocných za období 10 let. Poukazuji na specifikum karcinomu v této lokalizaci a zaměřují se především na ty nemocné, kde karcinom kardie přerůstal významněji na jícen. Hodnotí efekt léčby, který byl rozdílný podle typu zvolení operace. Zatímco v první skupině za období prvních 5 let, kdy byla provedena jen částečná resekce jícnu s anastomózou v hrudníku, nepřežívá ani jeden nemocný období 5 roků a je vysoké procento lokoregionální recidivy (40%), u druhé skupiny nemocných se subtotálnl extirpací jícnu a anastomózou na krční jícen je lokoregionální recidiva zastižena jen v 10,5%. Dva nemocní se bez známek pokračujícího procesu dožívají 5 roků od operace a další jsou ve sledování. Autoři obhajují radikalitu rozšířených resekčních výkonů a již z prvních výsledků mohou konstatovat prodloužení přežívání nemocných, resp. relativní komfort ve zbytku života.