Klin Onkol 1998; 11(5): 163-167.

Souhrn: Východiska: Autologní transplantace periferních kmenových buněk postupně v řadě indikací téměř vytlačila kostní dřeň. V této práci analyzujeme krátkodobou obnovu krvetvorby vzhledem k řadě faktorů, které ji mohou ovlivňovat, se zvláštním zřetelem na obsah mononukleárních buněk v transplantátu.

Typ studie a soubor:  Nerandomizovaná retrospektivní studie z jednoho centra. Hodnocena byla data 95 autologních transplantací.

Metody a výsledky:  Periferní kmenové buňky byly získány po stimulaci protinádorovou chemoterapií a Neupogenem (G-CSF). .

Po vysokodávkované chemoterapii a transplantaci byl nemocným podáván Leucomax (GM-CSF). Podáno bylo 0,15-13,8x108 mononukleárních buněk na kg hmotnosti nemocných (medián 2.06x108), 0,83x106-29,3x106 CD buněk na kg hmotnosti nemocných (medián 6.1x106) a 1.10-167.104 CFU-GM na kg hmotnosti nemocných (medián 25.1x104). K obnově krvetvorby došlo v mediánu 12 dnů (koncentrace granulocytů nad 1.109/l i konentrace trombocytů nad 50x109/l). Byla shledána statisticky signifikantní závislost mezi podaným množstvím CD34+ buněk a CFU-GM. Mezi oběma těmito charakteristikami transplantátu a obnovou krvetvorby byly také zjištěny statisticky signifikantní závislosti. Nebylo tomu tak ale pro podané množství mononukleárních buněk nebo pro jiné sledované ukazatele (např. věk, diagnóza, počet typů předchozích chemoterapií, typ stimulační chemoterapie, typ vysokodávkované chemoterapie).

Závěry:  Domníváme se, že pro ohodnocení kvality transplantátu autologních periferních kmenových buněk jsou vhodné parametry množství CD34+ buněk (vhodné je ne méně než 1x106/kg hmotnosti nemocného) i CFU-GM (vhodné je-ne méně než 5x104/kg). Optimální vhodná množství jsou asi dvojnásobná. Množství mononukleárních buněk, byť jednoduše změřitelné, se neukázalo jako užitečné. Pravděpodobně není nutné podával více než 5-8x106/kg CD34+ buněk a nebo 50x104/kg CFU-GM. neboť se zdá, že již nedochází k dalšímu zrychlení obnovy krvetvorby.