Rozloučení s Doc. MUDr. Janem KLIMO, Csc.

flag

Klin Onkol 1999; 12(2): 72.

Doc. MUDr. Ján Klimo, CSc., bývalý prednosta Kliniky rádioterapie a onkológie, LF UPJŠ v Košiciach
16. novembra 1998 by sa dožil Doc. MUDr. Ján Klimo, CSc., bývalý prednosta Kliniky rádioterapie a onkológie významného životného jubilea 60 rokov.
Doc. MUDr. Ján Klimo, CSc., narodený 16. novembra 1938 v Martine promoval na LF UPJŠ v Košiciach 1. 7. 1962. Od 1. 8. 1962 pracoval ako sekundárny lekár na Rádiologickej klinike FN Košice a od 1. 3. 1967 ako odborný asistent na LF UPJŠ Košice. Menovaný vykonal atestácie z odboru rádioterapie (I. stupeň v roku 1966 a II. stupeň v roku 1972) a nadstavbovú atestáciu z odboru klinická onkológia (v roku 1981). V roku 1979 získal vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych vied (Masarykova Univerzita Brno) a v roku 1989 bol menovaný za docenta (Univerzita Komenského, Bratislava). Od r. 1990 bol prednostom Kliniky rádioterapie a onkológie LF UPJŠ v Košiciach.
Docent MUDr. Ján Klimo, CSc. bol mimoriadne aktívny v publikačnej činnosti (84 publikácií a viac ako 200 prednášok na medzinárodných a celoštátnych konferenciach) ako aj v aktívnej práci odborných spoločností (vykonával funkciu podpredsedu onkologickej spoločnosti pri SLS, bol členom výboru spoločnosti pre rádioterapiu, rádiobiológiu a rádiofyziku pri SLS. Bol tiež členom medzinárodných odborných spoločností: ESTRO a Európska chemoterapeutická spoločnosť.
Docent MUDr. Ján Klimo, CSc. bol dve funkčné obdobia členom akademického senátu pri LF UPJŠ a členom univerzitného akademického senátu. V rámci vedeckej činnosti bol spoluriešiteşom a navrhovateşom viacerých grantových výskumných projektov aj s medzinárodnou účasťou.
Docent MUDr. Ján Klimo, CSc. ako dlhoročný pedagóg vychoval celé generácie lekárov nielen v oblasti pregraduálnej výchovy. ale aj oblasti postgraduálnej. Jeho vysoko humánny a mimoriadne odborný prístup k študentom aj lekárom je všeobecne známy.
Docent MUDr. Ján Klimo, CSc. sa 36 rokov podieşal nielen na rozvoji výuky rádioterapie a onkológie, ale aj na rozvoji a zavádzaní progresívnych trendov v liečbe onkológických pacientov v rámci celého Slovenska, ako aj predtým v rámci celého Československa. Jeho práce v kombinovanej chemorádioterapii nádorov hlavy a krku boli priekopníckymi v rámci celej bývalej Československej republiky.
Doc. MUDr. Ján Klimo, CSc. by sa bol tento rok dožil 60 rokov, ale už dlhé roky patril medzi najvýraznejšie osobnosti LF UPJŠ a slovenskej onkológie. bol mimoriadne aktívnym vedecko-výskumným, pedagogickým pracovníkom, ako aj vysoko humánnym lekárom a človekom.
Česť jeho pamiatke.
Košice, 7. 1. 1999; Prim. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.; zástupca prednostu kliniky

Plný text v PDF