Klin Onkol 1999; 12(3): 97-100.

Souhrn:
Východiska: Po léčbě opakovanými cykly chemoterapie, které rovněž obsahují léky toxické pro kmenové buňky krvetvorby (HSC), může dojít k tomu, že se nepodaří získat dostatečné množství HSC. Proto je praktické nastřádat HSC dříve, nežli jsou nemocným tyto cytotoxické léky (včetně cis-platiny) opakovaně podávány.
Typ studie a soubor: Do analýzy bylo zařazeno 11 nemocných s testikulárními nádory, 3 s relapsem a 8 v parciální remisi, kteří podle mobilizačního postupu byli rozděleni do tří skupin. U 3 pacientů ve skupině I. (Skup.I.) byly HSC získávány po 3 cyklech záchranné léčby (obsahující též cis-platinu) a G-CSF, u 3 pacientů ze Skup.II. byl před sklizní HSC aplikován cyklofosfamid (3g/m2) + G-CSF a u 5 nemocných ze Skup.III. střádání HSC probíhalo již po 1.cyklu záchranné léčby + G-CSF.
Metody a výsledky: Ve Skup.I. Bylo získáno jen nedostatečné množství CD 34+ buněk (1.63x106 CD 34+ buněk/kg v průběhu 5 aferéz) a bylo nutno provést odběr kostní dřeně (nebo remobilizaci). Ve Skup.II. bylo dosaženo slušných výsledků (4.54x106 CD 34+ buněk/kg během 3 aferéz), ale vzhledem k možnému zkreslení skutečného účinku léčby 2. řady, a tím i narušení léčebných protokolů, byl tento postup rovněž opuštěn. Ve Skup. III. bylo nastřádáno 8.8x106 CD34+ buněk/kg při 2 aferézách.
Závěry: U nemocných s relabujícími nádory varlat (či v parciální remisi) lze využít první cyklus léčebné „záchranné“ kombinace jako mobilizační protokol. Tento postup vede k získání dostatečného množství CD 34+ buněk, a to dříve, než následkem opakované aplikace cis-platiny není možné potřebný počet HSC nastřádat.

Plný text v PDF