Androgenový receptor, proliferace, apoptóza a diferenciace u prostatického karcinomu: koreluje pouze receptor s nádorovou proliferací

flag

Klin Onkol 1999; 12(4): 136-138.

Souhrn:
Východiska: U prostatického karcinomu jsou v centru pozornosti proliferačně-apoptotické prediktivní a prognostické faktory ve vztahu k androgenovému receptoru (AR).
Typ studie a soubor: Provedli jsme retrospektivní studii na souboru 52 prostatických karcinomů.
Metody a výsledky: Imunohistochemicky jsme stanovili expresi proliferačních markerů PCNA a Ki-67, dále proteinů bcl-2, c-MYC, p-glykoproteinu a AR, kde byla také použita biochemická ligand-saturační analýza. Spearmanovým testem jsme určili vzájemné statistické korelace se zahrnutím podskupin podle použité předoperační hormonální terapie. Nalezli jsme pouze korelaci mezi obsahem AR zjištěným biochemickou metodou a expresí Ki-67 proteinu. U bcl-2 a c-myc jsme neprokázali souvislost s proliferací ani s diferenciací karcinomu prostaty.
Závěry: Nálezy ukazují, že AR se podílí na řízení proliferace prostatického karcinomu a nesouvisí přímo s apoptózou.

Plný text v PDF