Hodnoty sérové thymidinkinázy u nemocných s nehodgkinskými lymfomy

flag

Klin Onkol 1999; 12(4): 133-135.

Souhrn:
Východiska: Thymidinkináza (TK) katalyzuje fosforylaci thymidinu za přítomnosti adenosintrifosfátu na thymidinmonofosfát , který je transformován na trifosfát a inkorporován do DNA. Je označován za enzym “záchranné cesty“ syntézy DNA. Sérové hodnoty TK jsou považovány za parametr buněčné proliferace. U pacientů s nehodgkinskými lymfomy (NHL) patří k markerům sledovaným vzhledem k relapsu choroby i posouzení efektu terapie.
Typ studie a soubor: TK jsme vyšetřovali v souboru 39 nemocných s NHL při první diagnóze choroby ke zjištění vztahu iniciální sérové hladiny TK ke klinickému stadiu, histologickému typu i přítomností B symptomů, abychom mohli posoudit tento proliferační marker jako případný prognostický faktor.
Metody a výsledky: Ke stanovení TK v séru byla použita souprava pro radioenzymatické stanovení fy Immunotech,CR. Ke statistickému vyhodnocení jsme použili metodu analýzy rozptylu ( ANOVA) a další metody, pomocí kterých se neprokázal vztah TK k histologickému typu nádoru ani přítomnosti B symptomů, ale byl patrný vztah ke klinickému stadiu (p < 0.086).
Závěry: Prokázali jsme korelaci mezi zvýšenou hladinou sérové TK u nemocných před zahájením terapie NHL a pokročilejším klinickým stadiem choroby.

Plný text v PDF