Použití progenitorových buněk z periferní krve k podpoře intenzivní cyklické chemoterapie u pokročilého karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 1999; 12(4): 128-132.

Souhrn: Přežití nemocných s pokročilým karcinomem prsu zůstává přes pokroky dosažené konvenční chemoterapií špatné. Intenzivní cyklická chemoterapie je jednou z možných cest k zlepšení terapeutické efektivity. Toxicita této léčby však vyžaduje další hledání optimální podpory reparace krvetvorby. V naší studii jsme hodnotili efektivitu podávání plné krve bohaté na PBPC a koncentrátů progenitorových buněk krvetvorby získaných pomocí leukaferézy. Bylo léčeno 29 žen s pokročilým karcinomem prsu, s průměrným věkem 46 let (rozmezí 26-58). Absolvovaly 6 cyklů chemoterapie (epirubicin 150 mg/m2 a cyklofosfamid 1250 mg/m2) podaných ve čtrnáctidenních intervalech. V prvém cyklu jsme podávali G-CSF k mobilizaci PBPC (peripheral blood progenitor cell). Leukaferézy byly prováděny ve dnech 11, 12 a 13. Progenitorové buňky jsme po kryokonzervaci rozdělili na tři díly a podali po čtvrtém, pátém a šestém cyklu chemoterapie. Mobilizovaná plná krev byla odebrána ve dni l4 v prvém a druhém cyklu, uchována při 4 °C a aplikována za 48 hodin, t.j. 24 hodin po podání cytostatik. K leukopenii IV. stupně došlo v 72% cyklů s podporou plnou krví a ve 49% s podporou PBPC získaných leukaferézou. K trombocytopenii IV. stupně došlo u 29% cyklů s podporou plnou krví a ve 12% s podporou PBPC získaných leukaferézou. Po léčbě došlo k statisticky významnému snížení ejekční frakce levé komory, které přetrvávalo ještě po 3 měsících od terapie. Před léčbou byla průměrná hodnota 56% (SD = 5,2) a po léčbě 52,1% (SD = 5,1). U žádné nemocné nedošlo ke klinickým projevům srdeční nedostatečnosti. Byla potvrzena dobrá efektivita i snášenlivost použité léčby. Je však třeba dále zlepšovat účinnost podpory hematopoezy plnou krví bohatou na PBPC.

Plný text v PDF