Topotecan v léčbě prognosticky vysoce nepříznivých dětských solidních nádorových onemocnění: Zkušenost kliniky dětské onkologie FN Motol

flag

Klin Onkol 1999; 12(5): 165-168.

Souhrn
Východiska: Topotekan, ve vodě rozpustný derivát kamptotecinu, je specifický inhibitor topoizomerázy I, který způsobuje letální poškození DNA v průběhu její replikace. V kombinaci s cyklofosfamidem je v současnosti testován u dětských pacientů s refrakterními nebo relabujícimi solidními tumory.
Typ studie a soubor: Jedenácti pacientům zařazeným do studie (rabdomyosarkom 3 pacienti, nediferencovaný sarkom měkkých tkání 2 pacienti, embryonální sarkom jater 1 pacient, maligní schwannom 1 pacient, Ewingův sarkom 1 pacienti a neuroblastom 3 pacienti) byla podána pětidenní chemoterapie obsahující topotekan 0,75 mg/m2/den a cyklofosfamid v dávce 250 mg/m2/den s nebo bez zařazení etoposidu 100mg. /m2//den. Průměrně byly v třítýdenních intervalech podány 3 cykly (1-5).
Metoda a výsledky: Pět pacientů, u kterých jsme zahájili chemoterapii v kompletní remisi onemocnění, zůstává bez klinických známek choroby. Chemoterapie podaná pacientům ve velmi dobré parciální remisi (1 pacient), či v parciální remisi (2 pacienti), resp. v progresi onemocnění (2 pacienti) nezabránila dalšímu zhoršování stavu. Z těchto pacientů v současné době žijí pouze dva s progresí základního onemocnění. Velmi často popisované komplikace jako myelosuprese, nauzea a zvracení, byly zvládnutelné podpůrnou léčbou a mimo jedné těžce předléčené pacientky, nevedly ke změnám v podávání chemoterapie.
Závěry: Topotekan považujeme za potenciálně v dětské onkologii perspektivní lék. Další prospektivně vedené studie zařazující topotekan v časnější fázi, jsou nezbytné.

Plný text v PDF