Chronická lymfatická leukémie, non-Hodginův lymfom a plasmocytom a zhoubné nádory

flag

Klin Onkol 2000; 13(1): 7-12.

Souhrn: Chronická lymfatická leukémie, non-Hodgkinův lymfom a plasmocytom a zhoubné nádory. Při vyšetření 56 nemocných z Masarykova onkologického ústavu s chronickou lymfatickou leukémií, non-Hodgkinovým lymfomem a plasmocytomem a maligními solidními nádory a pacientů z Národního onkologického registru pro jihomoravský region jsme nezjistili nápadnější sdružení těchto hematologických malignit se zhoubným nádorem ledviny, ale s nádory kožními, bronchu, gastrointestinálního aparátu, ženského prsu a gynekologických malignit. Vzhledem k jejich vyššímu podílu ve výskytu malignit lze jejich vyšší podíl mezi vícečetnými nádory považovat za přirozený. V souboru nemocných z MOÚ bylo vysoké zatížení alkylační chemoterapií a rodinný výskyt nádorů. Jako ochranu před dalšími nádory doporučujeme bedlivé rozvažování alkylační chemoterapie, nabádání k vystříhání se kouření, alkoholu, dietního zatížení, ultrafialového záření apod., zvláště v rodinách s nádorovou anamnézou.

Plný text v PDF