Docetaxel v léčbě karcinomu prsu na radioterapeuticko-onkologickém oddělení FN Motol

flag

Klin Onkol 2000; 13(1): 22-26.

Souhrn: Na radioterapeuticko-onkologickém oddělení FN Motol bylo do února 1999 léčeno docetaxelem celkem 41 nemocných. 38 nemocných bylo léčeno pro metastazující či lokálně pokročilý karcinom prsu. U 11 nemocných byl docetaxel podán jako monoterapie v dávce 100 mg/m2, u 27 nemocných v kombinaci s doxorubicinem, vinorelbinem či 5-fluorouracilem - v dávce 75 mg/m2. Zatím lze zhodnotit efekt chemoterapie u 20 nemocných: U 11 nemocných dosaženo stabilisace choroby (SD = 55 %), parciální remise u 4 nemocných (PR = 20 %), kompletní remise u 1 nemocné (CR = 5 %), celková odpověď činí 25 %. Progrese choroby byla konstatována u 4 nemocných (20 %). Tři nemocní byli léčeni zajišťující chemoterapií po resekci recidivy. Čas do progrese choroby je v časovém rozmezí 3 -13 měsíců s průměrem 6,9 měsíce. Z hematologických nežádoucích účinků byla nejčastěji pozorována leukopenie - ve 46,3 % všech cyklů, během 8 cyklů byla u 4 nemocných pozorována febrilní neutropenie (5,4 % všech cyklů). Ostatní hematologické účinky nebyly závažné. Z nehematologických nežádoucích účinků byla nejčastěji pozorována nauzea a emese (46,9 % všech cyklů), méně často byly pozorovány neurologické komplikace, mukositida a artralgie či myalgie, alopecie se objevila u většiny nemocných. Retence tekutin či alergické reakce byly po správné premedikaci kortikoidy velmi vzácné.

Plný text v PDF