Možnosti průtokové cytometrie v diagnostice postižení kostní dřeně u pacientů s nehodgkinskými lymfomy

flag

Klin Onkol 2000; 13(1): 27-29.

Souhrn:
Východisko. Cílem práce bylo analyzovat a srovnat výsledky vyšetření kostní dřeně u pacientů s nehodgkinskými lymfomy získané průtokovou cytometrií, histologicky a cytologicky.
Metoda a soubor nemocných. U 59 vzorků kostní dřeně pacientů s nehodgkinskými lymfomy (NHL) bylo retrospektivně provedeno srovnání nálezů vyšetření průtokovou cytometrií, vyšetření histologického a cytologického. V terminologii NHL jsme vycházeli z REAL klasifikace. B-NHL bylo v našem soboru 94.9 %, T-NHL 5,1%.
Výsledky. Zjistili jsme 71,2% shodu průtokové cytometrie, histologie a cytologie v diagnostice infiltrace kostní dřeně buňkami NHL a 60,9% shodu diagnózy určené průtokovou cytometrií s diagnózou histologickou. V práci dále zvlášť rozebíráme nálezy u každého z typů NHL.
Závěr. Na základě našich zjištění lze vyšetření kostní dřeně průtokovou cytometrií u pacientů s NHL doporučit.

Plný text v PDF