Možnosti radioterapie maligní epidurální míšní komprese

flag

Klin Onkol 2000; 13(2): 61-62.

Souhrn: Radioterapie má své nezastupitelné místo v paliativní léčbě nádorových onemocnění. Maligní epidurální míšní komprese patří mezi nejzávažnější stavy v onkologii a vyžaduje velmi rychlou diagnostiku a terapii. Volba léčebné modality je závislá na tom, zda k míšní kompresi došlo prorůstáním nádoru, kompresí obratlového těla nebo jeho fragmentem. V prvním případě je nejvhodnější léčebnou modalitou radioterapie, která má dle předložených literárních údajů zcela srovnatelné výsledky jako chirurgická dekomprese s následnou radioterapií. Pokud radioterapii indikujeme jako analgetickou, můžeme očekávat efekt až u 85 % pacientů. Čím rychlejší diagnosa, tím lepší odezva. U pacientů v relativně dobrém stavu s očekávaným přežitím je nejvhodnější klasická frakcionace, u pacientů s performance status větší než 2 a kratším očekávaným přežitím volíme kratší režimy s vyššími jednotlivými frakcemi.

Plný text v PDF