Význam intenzity dávky chemoterapie v léčbě pokročilých stadií Hodgkinovy choroby

flag

Klin Onkol 2000; 13(2): 52-57.

Souhrn:
Východiska: Výsledky léčby pokročilých stadií Hodgkinovy choroby (HD) jsou stále neuspokojivé. Po dosud standardní chemoterapii COPP/ABVD ± radioterapii přežívá 5 až 10 let pouze 50 - 60 % pacientů.
Typ studie a soubor: Četné retrospektivní analýzy ukazují, že intenzita dávky chemoterapie koreluje s výsledky léčby. Toto testuje Deutsche Hodgkin Lymphom Studiengruppe (DHSG) ve velké randomizované studii HD9, kde jsou srovnávány chemoterapie BEACOPP (bazální - rameno B a intenzifikovaná forma - rameno C) se standardní chemoterapií COPP/ABVD - rameno A.
Metody a výsledky: Hodnocení studie HD9 - 02/99: hodnoceno 1070 pacientů (A = 262, B = 405, C = 403). Kompletní remise (CR) po skončení terapie: rameno C - 96 %, B - 88 %, A - 83 %. Progrese do 3 měsíců po skončení terapie: C - 2 %, B - 8 %, A - 12 % (p < 0.05). Freedom from Treatment Failure (FFTF) - signifikantně lepší výsledky C > A, C > B a B > A. Hodnoty SV (survival) při mediánu sledování 28 měsíců signifikantně lepší C > A, B > A, nesignifikantní B = C.
Naše výsledky: V letech 1995 - 1998 bylo ve FNKV Praha léčeno 35 pacientů podle protokolu HD9 (20 randomizovaných). A - 5 pac. (2 zemřeli, jeden v CR na jiné onem., jedna pac. na progresi HD. B - 11 pac. (3 pac. progrese, dva z nich zemřeli), C - 19 pac. (1 pac. zemřel na sekundární neoplázii - generalizovanu histiocytózu). Medián sledování je 23 měsíců.
Závěry: BEACOPP stupňovaný má lepší hodnoty FFTF než bazální forma a COPP/ABVD (důsledek sníženého procenta progresí onemocnění a časných relapsů). Akutní hematologická toxicita je značná, ale zvladatelná. BEACOPP redukuje význam prognostických faktorů.

Plný text v PDF