Zkušenosti s hormonální léčbou u pokročilého karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2000; 13(2): 58-60.

Souhrn: V práci jsou shrnuty zkušenosti s léčbou inoperabilního nebo metastatického karcinomu prsu u 148 pacientek, z nich bylo 54 ve stádiu IIIA , 45 ve stádiu IIIB a 49 ve stádiu IV. Léčba pokročilého karcinomu prsu je závažným problémem v důsledku velkého počtu nemocných přicházejících v pozdních stádiích onemocnění a v důsledku diseminace i malých primárních nádorů. Přestože léčba je u většiny nemocných prováděna pouze s paliativním cílem, lze u značné části pacientek dosáhnout víceletého přežití. Zůstává však řada otázek ve volbě optimálního postupu systémové léčby. V našem souboru měly nemocné s pozitivní odpovědí na hormonální léčbu statisticky významně delší přežití ve srovnání se skupinou bez této odpovědi. Dalšími pozitivními prognostickými faktory v souboru byla lokalizace metastáz v měkkých tkáních a skeletu, relaps onemocnění za více než dva roky od diagnózy a přítomnost hormonálních receptorů v nádorových buňkách. Hormonální léčbu považujeme za významnou metodu v léčbě pokročilých stádií karcinomu prsu.

Plný text v PDF