Persistentní, bioakumulativní a toxické látky v prostředí

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál 2000): 21-24.

Souhrn: Organické látky, jež můžeme charakterizovat jako látky persistentní, s tendencí k bioakumulaci a vykazující různé toxické účinky pro člověka a další organismy jsou označovány jako PBTs (Persistent, Bioaccumulative, Toxic substances). V této souvislosti se může jednat o jednotlivou látku nebo směs látek vyznačujících se (a) podobnými vlastnostmi a tím, že jsou společně emitovány do prostředí, (b) vznikem směsi doprovázející určitý produkt. V závislosti na jejich pohyblivosti, mohou nabývat lokálního, regionálního nebo globálního významu. Podskupina PBL látek je označována jako POPs (Persistentní Organické Polutanty), je skupinou látek s významnou tendencí k dálkovému transportu. Globální rozšíření těchto látek vedlo k tomu, že byly detekovány v oblastech jako je Arktika, kde nikdy nebyly používány nebo vyráběny, a to v množstvích představujících toxické riziko pro volně žijící organismy a člověka.

Plný text v PDF