Výživa v prevenci nádorových onemocnění

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál 2000): 8-16.

Souhrn: Dietární faktory patří mezi vůbec nejvýznamnější determinanty rizika nádorového onemocnění a představují tedy mohutný potenciál pro prevenci. Pouze dietárními faktory je preventabilních až 40 % všech nádorů, přičemž míra preventability značně závisí na nádorové lokalizaci. Nádory zažívacího traktu, jako jícnu, žaludku a kolorekta jsou dietárními faktory preventabilní až ze 75%, ale velmi významný je i efekt na řadu nádorů mimo gastrointestinální trakt; nádory prsu a endometria jsou dietárními faktory preventabilní až z 50 %, nádory plic až ze 30 %. Výživa může obsahovat jednak faktory zvyšující riziko, jednak faktory protektivní. Vůbec největší efekt má hojná konzumace zeleniny a ovoce, díky obsahu velkého množství různých přirozených antikarcinogenních látek, kromě obsahu známých vitamínů, minerálů a vlákniny. Naopak riziková je vysoká konzumace tuků, červeného masa, soli, cukru, nadměrná tepelná úprava a konzumace potravin zasažených plísní. Mezi nejvýznamnější karcinogenní faktory patří alkohol, který výrazně zvyšuje riziko řady nádorů již při relativně nízké konzumaci. Mezi dietární faktory patří rovněž tělesná hmotnost a pohybová aktivita; vysoký BMI je významným rizikových faktorem, zatímco vysoká pohybová aktivita významným protektivním faktorem. Odvozená doporučení pro prevenci nádorů dietárními prostředky jsou podložená dostatečnými důkazy a jsou jednoznačně formulována a kvantifikována. Pro jejich uplatňování na individuální i skupinové úrovni existují adekvátní metodologické evaluačně-intervenční nástroje.

Plný text v PDF