Nové trendy v chemotherapii nádorů mozku – obecné aspekty

flag

Klin Onkol 2000; 13(4): 103-106.

Souhrn: Autoři podávají přehled současných možností chemoterapie nádorů mozku, která má vzhledem k hematoencefalické bariéře svou specifickou problematiku. Uvedeny jsou studie zabývající se osmotickým a farmakologickým ovlivněním hematoencefalické bariéry, které však dosud nedoznaly širšího uplatnění, ale jsou předmětem dalších studií. Posuzování účinnosti chemoterapeutik testováním in vitro je stále diskutovanou otázkou. V chemoterapii nádorů mozku lze předběžné vyšetření chemorezistence in vitro pokládat za užitečné, i když s jistými výhradami.

Plný text v PDF