Srovnání detekce HPV infekce u karcinomu děložního čípku pomocí hybridizace in situ a imunohistochemického průkazu papilomavirového proteinu E6

flag

Klin Onkol 2000; 13(4): 126-130.

Souhrn: Úvod: Lidské papilomaviry (HPV) se významně uplatňují v patogenezi cervikální intraepiteliální neoplazie a invazivního spinocelulárního karcinomu děložního čípku. Důležitým činitelem v tomto procesu by měla být zejména funkční inaktivace produktu antionkogenu p53 papilomavirovým proteinem E6. Předkládaná práce sleduje možnosti imunohistochemického průkazu proteinu E6 na materiálu s výskytem HPV infekce prokázaným in situ hybridizací. Materiál a metody: Srovnání in situ hybridizace virové DNA a imunohistochemického průkazu proteinu E6 HPV 16 a 18 bylo provedeno na parafinovém bioptickém materiálu od 36 pacientek, zahrnujícím 17 karcinomů a 19 dysplastických lézí CIN I-III. K hybridizaci byla použita standardní metodika (Biohit) s využitím screeningové (panHPV) sondy a typově specifických sond. Imunohistologie byla provedena pomocí monoklonální protilátky proti proteinu E6 HPV 16 a 18 s amplifikací reakce biotinylovaným tyramidem. Výsledky: In situ hybridizace se skríningovou sondou byla pozitivní u 35, tj. prakticky všech případů. V 19 z 21 blíže typizovaných případů se typy 16 a 18 vyskytly samostatně nebo kombinovaně s jiným typem. Imunohistochemický průkaz proteinu E6 byl úspěšný v 11 případech, a to výhradně HPV 16 nebo 18 pozitivních pomocí in situ hybridizace. Závěr: Imunohistologický průkaz papilomavirového proteinu E6 typů 16 a 18 je schůdný a s použitou protilátkou vysoce specifický. Senzitivita je však dosti nízká a je nutno použít detekční metodu s amplifikací signálu biotinylovaným tyramidem. Výsledek je však i tak zajímavý jednak jako částečná náhrada náročnějších hybridizačních metodik, jednak jako možný prognostický ukazatel stupně narušení odpovědi nádoru na radioterapii a chemoterapii zprostředkovanou p53 dependentní dráhou.

Plný text v PDF