XXX Setkání WHO Melanoma Group 26. 5. 2000, SZEGED

flag

Klin Onkol 2000; 13(4): 136-137.

Zasedání se konalo v Maďarském Szegedu, kde se mělo setkání konat již před rokem, ale bylo zmařeno probíhající válkou v Jugoslávii. Díky tomu se setkání konalo s roční přetržkou. Byly vyhodnoceny proběhlé studie:

Klinický trial č. 6, zabývající se zhodnocením chemoterapie, imunoterapie a chemoterapie s imunoterapií jako adjuvance. Jako chemoterapie byl použit DTIC, jako imunoterapie BCG. Celkový výsledek studie jasně dokresluje následující graf:

Figure 1
T6. Overall Survival of 721 Melanoma pts according to treatment

(viz plný text v pdf)

Zajímavým, ač neplánovaným výsledkem byl signifikantní rozdíl v přežívání pacientů léčených imunoterapií a imunoterapií s DTIC v závislosti na vstupním kožním BCG testu, výsledek byl výraznější bez přidání chemoterapie. Statisticky významný rozdíl zde byl potvrzen i multivariační analýzou. Studovaný soubor nicméně neměl postrádat jednotné podrobné vyšetření lymfatických uzlin.

Figure 23
T6. Overall Survival of 181 pts treated with BCG according to reaction to BCG skin te

(viz plný text v pdf)


Klinický trial č. 10 hodnotil optimální šířku exscise melanomu při primu nad 2mm tloušťky. Po exscisi s lemem 1 cm byli pacienti randomizováni ke sledování nebo široké reexscisi s dalším sledováním. Výsledky ukazují, že při kompletní exscisi není větší šířka okolní zdravé tkáně rozhodující. V diskusi byla zdůrazněna potřeba odlišit lokální a vzdálené rekurence a sekundární primární melanomy od epidermálních metastáz (histopatologicky). Figure 1
T10. Disease Free of 595 eval. pts according to treatment

(viz plný text v pdf)


Klinický trial č. 14,

hodnotil vhodnost elektivni dissekce u melanomu s vysokým rizikem (> 1,5mm) u trupového melanomu při klinicky nehmatných uzlinách. Rozdíl oproti kontrolní skupině bez dissekce nebyl statisticky významný. Při ERLND benefitovali jen pacienti s okultními metastázami soubor byl nicméně malý pro průkaz statisticky významného rozdílu. Mohlo se také stát, že v některých případech nebyla správně lokalizovaná lymfatická drenáž.

Figure 1 T10.
Disease Free of 595 eval. pts according to treatment

(viz plný text v pdf)


Při podrobném rozdělení dle histologického nálezu v uzlinách a dalšího průběhu měli nejlepší přežití pacienti s nehmatnými uzlinami, kteří neměli dissekci a nikdy se u nich neobjevil regionální relaps (NO), následovali pacienti s dissekcí ale negativními uzlinami (NO-), poté pacienti s dissekcí a nálezem metastázy. Nejhorší průběh měli pacienti s odloženou dissekcí při nálezu positivních uzlin.

Mezi pacienty NO byly zřejmě případy s okultními metastázami při nedostatečném uzlinovém samplingu. Pacienti nyní mohou z včasné dissekce výrazně profitovat při použití sentinelové techniky s podrobným histopatologickým vyšetřením uzlin včetně imunohistochemie. Sentinelová technika, dnes široce používaná, fakticky odstranila problematiku elektivní versus selektivní terapeutické dissekce uzlin. Pacienti ze skupiny s odloženou dissekcí se nyní při časné dissekci metastáz mohou dostat do prognosticky lepší skupiny. Limitace je nicméně daná faktem, že cca 50% pacientů s positivními uzlinami má zároveň hematogenní šíření. Byla navržena detailní histopatologická studie uzlin k detekci migrace maligních melanomových buněk.

14. Overall survival according to status of regional nodes

(viz plný text v pdf)Klinický trial č. 16 hodnotil adjuvantní podání rIFNa-2A u rnaligního melanomu s regionálními metastázami po radikálním chirurgickém odstranění. Studie nenalezla prognostický rozdíl a hodnotí adjuvantní podání IFN jako neindikované:

T16. Overall Survival of 426 evaluable pts according to treatment

(viz plný text v pdf)


Studie peroperačního lymfatického mapování byla zatím hodnocena jen předběžně, zatím ji lze hodnotit jako velmi přesnou metodu včasné detekce lymfatických metastáz, která včasnou indikaci dissekce zlepšuje vyhlídky pacientů s okultními metastázami v regionálních uzlinách.

(viz plný text v pdf)


Patologický panel expertů předložil předběžnou verzi brožury o histopatologické diagnostice melanomu, jejímž cílem je především standardizace histopatologické diagnostiky a prognostických faktorů. Z prognostických modelů je doporučen model dle Clarka Jr., v MOU již řadu let používaný. Dále byly navrženy studie v problematice parciální regrese, morfologie sentinelových uzlin, lokálních rekurencí a vulvárních névů a melanomů.

Stagingový výbor AJCC předložil návrh revidované TNM klasifikace maligního melanomu. V návrhu v kategorii T se zavádí jako prognosticky významné hranice tloušťky (Breslow) 1-2-4mm. Vypouští se hodnocení stupně invaze dle Clarka a navrhuje se začlenění ulcerace jako upstagging faktoru. V N kategorii se zavádí stagging dle počtu positivních uzlin v hranicích 1, 2-4, 5 a více. Metastázy in transit a satelity se slučují do kategorie N3. Ml jsou distantní metastázy v kůži či uzlinách, M2 v plicích, M3 ostatní lokalizace nebo jakákoliv lokalizace se zvýšenou sérovou hladinou LDH.

V dalším jednání byl vzhledem k negativním výsledkům trialu č. 16 zamítnut štědře dotovaný projekt nového adjuvantního trialu s interferonem.

Bylo informováno o připravovaném mezinárodním sjezdu o melanomu v Benátkách 28. 2.-3. 3. 2001 a stanoveno místo příští schůzky tamtéž.

Plný text v PDF