Rychlý záchyt invazívní mykotické infekce s využitím metody polymerázové řetězové reakce u dětí se zhoubným nádorovým onemocněním

flag

Klin Onkol 2000; 13(6): 187-190.

Souhrn:
Východiska: Včasná diagnostika a léčba mykotické infekce může zabránit diseminaci a rozvoji orgánového postižení u imunosuprimovaného onkologického pacienta.
Soubor pacientů a metody: V souboru 24 dětí ve věku 1-18 let s nádorovým onemocněním a febrilní neutropenií byl sledován výskyt invazívní mykotické infekce klasickými kultivačními metodami v kombinaci s vyšetřením přítomnosti houbové DNA metodou polymerázové řetězové reakce.
Výsledky: Přítomnost houbové DNA v krvi byla nalezena v průběhu 11 epizod febrilní neutropenie u 10 pacientů, přičemž hemokultivace (C. albicans, C.tropicalis, C. glabrata) byla pozitivní pouze v 5 z 11 PCR pozitivních epizod febrilní neutropenie. U jednoho pacienta s abscedující bronchopneumonií došlo ke vzniku aspergilomu pravé plíce potvrzeného histologicky i metodou PCR.
Závěry: Vyšetření přítomnosti houbové DNA v krvi je spolehlivou, rychlou a vysoce citlivou metodou ke zjištění invazívní mykotické infekce, která umožňuje včasné a cílené zahájení antimykotické léčby u onkologických pacientů, zejména v období febrilní neutropenie.

Plný text v PDF