Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 58-59.

Souhrn: Pokročilé nebo recidivující ovariální karcinomy jsou i v dnešní době velkým terapeutickým problémem. Na příkladu kasuistik 3 nemocných, u kterých bylo provedeno stanovení rezistence na cytostatika in vitro, se pokoušíme o vysvětlení průběhu nemoci. 1. pacientka s ovariálním karcinomem ve III klinickém stadiu, po suboptimálním debulkingu, překvapuje velmi rychlou odpovědí na kombinaci cyklofosfamid, doxorubicin, cisplatina, kdy po 3 cyklech je dosaženo histologické kompletní remise. U 2. pacientky ve III. klinickém stadiu dochází k progresi v průběhu intenzifikace chemoterapie (karboplatina v monoterapii nahrazena kombinací karboplatina + paklitaxel). 3. pacientka léčena pro recidivu ovariálního karcinomu, u které selhává 2. a 3. řada chemoterapie má 4. řadu provedenou na základě výsledku testu rezistence a dochází u ní k posunu směrem k rezistentnější formě již po 1. cyklu chemoterapie. Na základě dosud publikovaných prací i na základě našich zkušeností lze předpokládat pozitivní přínos výběru cytostatika na základě výsledku testu in vitro. Pro zavedení do běžné klinické praxe je nutné ještě optimalizovat interpretaci výsledků in vitro testů a ověřit korelaci s klinickým výstupem v randomizovaných klinických studiích.

Plný text v PDF