Mechanizmy mnohočetné lékové rezistence a jejich význam pro klinickou praxi I.: Typická MDR

flag

Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 4-9.

Souhrn: Chemoterapie nádorových onemocnění je dnes rovnocenná s chirurgickou léčbou a radioterapií. Jednou z nejzávažnějších komplikací a příčinou jejího selhání je schopnost nádorových buněk odolávat účinkům cytotoxických látek. Článek podává přehled současných znalostí o problematice lékové rezistence maligně transformovaných buněk se zaměřením na mnohočetnou lékovou rezistence (MDR). Jsou popsána kritéria dle kterých se MDR dělí na typickou (klasickou) a atypickou. Typická MDR je způsobena membránovým P-glykoproteinem (Pgp) o molekulové hmotnosti 170 kDa patřícího do rodiny ABC-transportních proteinů. Je popsán jeho výskyt u široké škály organismů, jeho struktura a funkce i hypotézy snažící se osvětlit jeho širokou substrátovou specifitu. Pozornost je věnována i přirozené expresi Pgp v lidských tkáních. V druhé půli jsou uvedeny studie zabývající se významem Pgp pro klinickou MDR a to jak u hematologických nádorových onemocnění, tak u solidních tumorů.

Plný text v PDF