Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 33-36.

Souhrn: Předmětem studia bylo testování rezistence nádorových buněk na cytostatika v in vitro podmínkách cytotoxickým MTT testem. Studovaný soubor obsahoval 745 solidních tumorů. Úspěšnost provedení testu byla v největší míře ovlivněna počtem vitálních nádorových buněk, které se podaří získat z dodaného materiálu, méně pak jeho případnou bakteriální kontaminací. Vyšetření bylo proveditelné u 75.65 % pacientů s diagnózou karcinomu prsu, u 92.41 % nemocných s nádorem plic, 77.90 % pacientů s karcinomem jícnu a žaludku, u 79.66% nemocných s kolorektálním karcinomem, v 76.62% maligních nádorů mozku, 78.30 % pacientů se sarkomem a 81.66 % ovariálních nádorů. U zmíněných diagnóz s dostatečným množstvím pacientských vzorků vyšetřených na jednotlivá cytostatika (>10 vyšetřených nádorů) byly tyto hodnoty podrobněji analyzovány. Účinnost testovaných léků v in vitro podmínkách pro jednotlivé nádory byla vyhodnocena pomocí TCS50 (tumor cell survival 50 %) mediánu. Pacienti s TCS50 nad mediánem jsou považováni za rezistentní, pokud je individuální hodnota TCS50 pod mediánem citlivosti pro danou diagnózu, jsou hodnoceni jako senzitivní. Naše předběžná data naznačují rozdílnost profilu lékové citlivosti pacientů s různými nádorovými onemocněními a nepřímo potvrzují rozdílnou míru in vivo odpovědí těchto léků použitých v monoterapii.

Plný text v PDF