Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 37-38.

Souhrn: Autoři uvádějí orientační informaci o stupni chemoresistence in vitro u 60 primárně resekovaných bronchogenních karcinomů, karcinomů kolorekta a sarkomů měkkých tkání s využitím technologie primokultivace a MTT testu. Primární resistence explantovaných buněk bronchogenních karcinomů se projevila v 8% případů u cisplatiny, 33% u topotecanu, 40% u karboplatiny , 50% u vinorelbinu, 60% u vinkristinu, 82% u paklitaxelu a ve všech případech u doxorubicinu, mitomycinu a fluorouracilu. Ze sledovaných kombinací byla in vitro neúčinnější kombinace cisplatiny s topotekanem (50%) a cisplatiny s vinorelbinem (43%). Z výsledků MTT testů in vitro u kolorektálního karcinomu vyplývá především relativní úspěšnost platinových derivátů. Poměrně vysoká rezistence vůči základnímu cytostatiku 5-flurouracilu je zarážející, nicméně odpovídá oněm 20% klinické účinnosti nepotencovaného preparátu. 5 z 22 testovaných sarkomů (23%) vykazovalo polychemorezistenci, tedy přežívání ve všech testovaných cytostatikách. U ostatních byla nejnižší chemorezistence zaznamenána pro aktinomycin D, topotekan a cisplatinu. K doxorubicinu bylo resistentních plných 80% sarkomů. Zbývá nejen získávat více zkušeností s tímto individualizovaným přístupem k indikacím chemoterapie, nýbrž především navodit klinickou diskusi o interpretacích prediktorů chemorezistence, včetně potřebných korelačních klinických studií.

Plný text v PDF