Klin Onkol 2000; 13(Speciál2 2000): 55-57.

p>Súhrn: Mnohopočetná lieková rezistencia (MDR) je častou príčinou neúspešnosti chemoterapie nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC). U NSCLC rozlišujeme 2 základné typy MDR: typickú MDR asociovanú s expresiou P-glykoproteínu a atypickú MDR asociovanú s expresiou proteínu MRP, alternovanou expresiou topoizomeráz II, expresiou lung rezistance proteínu (LRP), aktivitou glutatión S transferázového systému. Predkladaná práca pojednáva o vzťahu medzi imunohistochemickou expresiou vybraných markerov MDR (MRP, Pgp, topoizomerázy IIa,) a niektorých regulátorov bunečného cyklu a apoptózy - p53, p27, kaspázy3 (pcasp3), tkanivovej transglutaminázy (Tga) s výsledkami testu in vitro chemosenzitivity nádorových buniek pacientov s NSCLC po neoadjuvantnej chemoterapii. Expresia vyššie uvedených faktorov bola stanovená nepriamou imunoperoxidázovou metódou na parafinovom bioptickom materiále od 64 pacientov s NSCLC po neoadjuvancii na báze karboplatiny (CDDP) a taxolu (TAX) alebo cisplatiny (DDP) a navelbínu. K stanoveniu in vitro citlivosti nádorových buniek na cytostatiká boli použité natívne resekáty od uvedených pacientov. Výsledky boli štatisticky spracované pomocou Spearmanovho korelačného koeficientu, Mann-Whitneyho testu a t-testu. Zistili sme pozitívnu koreláciu medzi imunohistochemickou expresiou MRP/p53 (p = 0,006), pcasp3/p53 (p = 0,0001) a inverznú koreláciu p27/Tga (p = 0,027). Expresia MRP zároveň negatívne korelovala s in vitro citlivosťou na TAX (p = 0,043). Expresia p53 pozitívne korelovala s in vitro rezistenciou na aktinomycín D (p = 0,01), daunorubicín (p = 0,026) a vinkristín (p = 0,044).

Plný text v PDF