Amplifikace a overexprese HER-2/neu v invazivních karcinomech prsu: srovnávací analýza metod imunohistochemických a fluorescenční in situ hybridizace

flag

Klin Onkol 2001; 14(5): 157-162.

Souhrn:
Východiska: Proto-onkogen HER-2/neu lokalizovaný na dlouhém raménku 17. chromosomu kóduje transmembránový receptor, který je strukturálním homologem receptoru pro epidermální růstový faktor. Exprimuje se na plazmatických membránách adultních i fetálních epitelových buněk a uplatňuje se v normálním růstu a diferenciaci. Overexprese HER-2/neu je v literatuře popisována u 10-34% invazivních karcinomů prsu. V 90% těchto případů je způsobena amplifikací genu HER-2/neu a nezávisle asociována se špatnou prognózou u pacientek s prokázanými metastázami v lymfatických uzlinách. Výsledky preklinických i klinických studií ukazují, že laboratorní průkaz exprese a amplifikace genu HER-2/neu je důležitým prognostickým faktorem, ale hraje i významnou roli v predikci odpovědi na různé terapeutické modality, které se uplatňují v terapii invazivních karcinomů prsu.
Typ studie a soubor: Standardní průkaz amplifikace a overexprese HER-2/neu se tímto stává nesmírně významný. Cílem naší studie bylo posouzení validity metod imunohistochemických (IHC) při použití různých primárních protilátek a metodických postupů ve srovnání s metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) na formol-parafínovém materiálu pro diagnostické účely.
Metody a výsledky: Vyšetřili jsme šedesát vzorků invazivních karcinomů prsu zpracovaných standardně pro histologické vyšetření metodami IHC při použití diagnostického kitu DAKO HercepTestTM a tří monoklonálních protilátek firmy Novocastra ( NCL-c-erbB-2-316, NCL-c-erbB-2-356, NCL-CB11) a metodou FISH při použití INFORM HER-2/neu Gene Detection System‚ (Ventana). Amplifikace byla detekována v 13,3% případů. Overexprese byla detekována v 13,3%-28,3% v závislosti na použité metodologii a primární protilátce. Perfektní shoda byla zaznamenána mezi metodou FISH a IHC při použití monoklonálních protilátek firmy Novocastra NCL-c-erbB-2-316, NCL-c-erbB-2-356, v metodickém postupu, který vynechává tzv. oživení (retrieval) antigenu ve vodní lázni. Devět DAKO HercepTestTM pozitivních případů ( sedm 2+ a dva 3+) bylo metodou FISH klasifikováno jako neamplifikované.
Závěry: Naše výsledky ukazují, že vysoká úroveň overexprese (3+) stejně jako normální HER-2/neu exprese (0,1+) mohou být spolehlivě detekovány oběma metodami. Hraniční případy, zejména 2+ pozitivita, musí být interpretovány velmi pozorně při využití obou metod (IHC a FISH) a optimalizovaných metodických postupu. Navrhujeme algoritmus screeningu a detekce overexprese HER-2/neu, kombinující obě metodiky.

Plný text v PDF